Пятница, 05 Окт 2012

ЕНЕРГООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТОГО МОЛОКА

Виробництво екологічно-чистого молока в обсягах, що забезпечать потреби дитячого харчування на рівні фізіологічної норми, зниження його собівартості.

І. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета. Виробництво екологічно-чистого молока в обсягах, що забезпечать потреби дитячого харчування на рівні фізіологічної норми, зниження його собівартості, що обумовлено скороченням енерговитрат та підвищення рівня зайнятості населення, а також доходів товаровиробників продукції тваринництва.

2.  Напрями. Програма базується на основних принципах, викладених в "Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року", Законах України "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", "Про молоко та молочні продукти" та постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 729 "Про заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва"

3.   Стан та проблеми галузі. Інтенсифікація галузі молочного скотарства на сучасному етапі з використанням високомеханізованих технологій утримання, догляду, годівлі та доїння вимагає науково-обгрунтованого підходу щодо найбільш раціонального використання породних ресурсів України та виробництва екологічно чистої продукції.

4.  Характеристика проекту. Впровадження проекту передбачає інтенсивне нарощування поголів'я корів та підвищення рівня валового виробництва молока високої якості шляхом широкого використання високомеханізованих технологій виробництва молока.

2. ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ.

1.   У виробництві. Продуктом інноваційного проекту є адаптована до природно-кліматичних і екологічних умов енергоощадна технологія, виробництва екологічно-чистого молока, яка включає: сучасні селекційні досягнення по створенню високо продуктивних стад з потенціалом продуктивності 6000-7000 тис.,кг молока, що стимулюють розвиток молочної галузі.                                                                      

2.  У технології. Впровадження у виробництво новітньої технології на підприємствах, що займаються виробництвом молочної сировини з максимальною інтенсифікацією технологічного процесу, забезпечує: утримання тварин в боксах, високомеханізоване та автоматизоване доїння корів і формування інформаційної бази даних на все поголів'я стад, комплексну оцінку тварин за показниками продуктивності і відтворення.

3.  У комерції. Реалізація проекту сприятиме спрямуванню коштів на прискорення нарощування поголів'я корів, зростання рівня їх продуктивності та досягнення високого рівня конкурентоспроможності молочних господарств.

3.   ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ. Беззбитковість виробництва продукції для товаро-виробників різних форм господарювання. Економічна доцільність реалізації проекту - скорочення затрат на 42% при терміну окупності проекту - шість років, ріст попиту на вітчизняну продукцію шляхом співвідношення високої якості продукції та відносно низької вартості.

4. ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ. Зниження затрат на виробництво одиниці продукції, у тому числі на оплату праці, економія паливно-мастильних матеріалів при обслуговуванні тварин. Обсяг реалізації у натуральному виразі становитиме 1400 т Виручка від реалізації - 2,8 млн. грн., чистий прибуток – 1,34 млн. грн.

5.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.

5.1.   Переваги. Забезпечення населення молочними продуктами на рівні фізіологічних норм харчування, підвищення рівня зайнятості населення та рівень доходів товаровиробників, досягнення продовольчої безпеки продукції та вироблення високоякісної молочної сировини, досягнення беззбитковості виробництва продукції для товаровиробників різних форм господарювання

5.2.  Висновок. Впровадження проекту сприятиме: підвищенню класності реалізованої продукції до рівня вищого ґатунку «екстра»-класу, зниження затрат на виробництво одиниці продукції, у т. ч. на оплату праці, економія паливно-мастильних матеріалів при обслуговуванні тварин.

Черкаський інститут НАН

Загрузка...
Загрузка...